×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین خبر

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومین با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومین با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه

بیشتر
اخذ ضریب تاثیر مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) در آخرین رتبه بندی مجموعه کلاریویت آنالیتیک

اخذ ضریب تاثیر مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) در آخرین رتبه بندی مجموعه کلاریویت آنالیتیک

بیشتر
انتخاب مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) به عنوان مجله برتر دانشگاه

انتخاب مجله International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine (IJMTFM) به عنوان مجله برتر دانشگاه

بیشتر
بررسی  مسمومیت با سموم ارگانوفسفات  با و بدون سم پایرترویید در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم ، ازسال2021 تا 2023.

بررسی مسمومیت با سموم ارگانوفسفات با و بدون سم پایرترویید در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم ، ازسال2021 تا 2023.

بیشتر
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با عنوان

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با عنوان"مقایسه پی آمد بالینی قطع تدریجی نالوکسان بر اساس دو روش نیمه عمر نالوکسان و نیمه عمر متادون در جمعیت بیماران غیرمعتاد مسموم شده با متادون بیمارستان لقمان حکیم تهران -سال 1401"

بیشتر
جناب آقای دکتر بابک مصطفی زاده به عنوان ریاست مرکز تحقیقات مسمومین منصوب شدند

جناب آقای دکتر بابک مصطفی زاده به عنوان ریاست مرکز تحقیقات مسمومین منصوب شدند

بیشتر
الکل های دست سازی که آرام آرام جان می گیرد

الکل های دست سازی که آرام آرام جان می گیرد

بیشتر
چاپ مقاله پیش بینی پروگنوز بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره با روش هوش مصنوعی

چاپ مقاله پیش بینی پروگنوز بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره با روش هوش مصنوعی

بیشتر
تنظیمات قالب