×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

دکتر بابک مصطفی زاده
عضو شورا
سامانه علم سنجی

 

دکتر شاهین شادنیا
عضو شورا

سامانه علم سنجی

دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی
عضور شورا

سامانه علم سنجی

دکتر حسین وطن پور
عضو شورا
سامانه علم سنجی

دکتر هاله طالایی
عضو شورا

سامانه علم سنجی

دکترفریبا فرنقی
عضو شورا
سامانه علم سنجی

دکتر بابک مصطفی زاده ریاست مرکز تحقیقات مسمومین می باشند.

تنظیمات قالب