×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


دکتر عبدالکریم پژومند
 

سوابق پژوهشی
 

دکتر هاله طالایی

عضو مؤسس

سوابق پژوهشی

دکتر شاهین شادنیا

عضو مؤسس

عضو شورای عالی

سوابق پژوهشی


 

دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی

عضو مؤسس

سوابق پژوهشی

 


دکتر حسین وطن پور

عضو شورای عالی

سوابق پژوهشی

 


دکتر کوروش قره گزلی

عضو مؤسس

عضو شورای عالی
سوابق پژوهشی
 

دکترمحمد عبدالهی

عضو مؤسس

سوابق پژوهشی

دکترحبیب امامی

عضو مؤسس

سوابق پژوهشی

 

تنظیمات قالب