×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
الکل های دست سازی که آرام آرام جان می گیرد
الکل های دست سازی که آرام آرام جان می گیرد

الکل های دست سازی که آرام آرام جان می گیرد

رییس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم با بیان این که بروز علایم مسمومیت با الکل‌های حاوی متانول زمانبر است، هشدار داد: عمده بیماران بین 12 ساعت و یا حتی در مواردی تا 72 ساعت بعد از مصرف این الکل های سمی دچار نشانه های مسمومیت می‌شوند.

چاپ مقاله پیش بینی پروگنوز بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره با روش هوش مصنوعی
چاپ مقاله پیش بینی پروگنوز بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره با روش هوش مصنوعی

چاپ مقاله پیش بینی پروگنوز بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره با روش هوش مصنوعی

نتایج طرح تحقیقاتی با عنوان "پیش بینی پروگنوز بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره با روش هوش مصنوعی" با کد 29553 که بر روی 1237بیمار صورت گرفت در مجله "Toxicology" با ضریب تاثیر (IF) 4.5 منتشر شد.

تبدیل وضعیت پرسنل مرکز تحقیقات مسمومین و جذب نیروی سرباز نخبه
تبدیل وضعیت پرسنل مرکز تحقیقات مسمومین و جذب نیروی سرباز نخبه

تبدیل وضعیت پرسنل مرکز تحقیقات مسمومین و جذب نیروی سرباز نخبه

پیرو نامه 24154/د/1401 مورخ 1/3/1401 مبنی برتبدیل وضعیت جناب آقای دکتر سید مسعود حسینی از ضریب کا غیر هیات علمی به هیات علمی پژوهشی و تشکیل جلسه با معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر زرقی در خصوص تبدیل وضعیت نامبرده موافقت شد. به علاوه با توجه به نیاز مبرم مرکز تحقیقات به نیروی پژوهشی، جهت تکمیل کادر پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومین با درخواست جذب نیروی پژوهشی سرباز نخبه آقای دکتر حامد منشی نیز موافقت حاصل شد.

تنظیمات قالب