×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر بابک مصطفی زاده                   استاد سم شناسی بالینی و مسمومیت ها                                                        mstzbmd@yahoo.com

دکتر سید مسعود حسینی               استادیار پژوهشی  سم شناسی                                                                    hoseinim902@gmail.com

خانم فرانک مرسلی                         کارشناس پژوهشی مرکز - مسئول اداری و اجرایی مرکز                                  morsali_faran@yahoo.com

دکتر آرزو مهدوی نژاد                        دانشجو PhD by research                                                                          Arezouma@yahoo.com

 

تنظیمات قالب