×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

جناب آقای دکتر بابک مصطفی زاده

ریاست مرکز تحقیقات مسمومین

    رتبه علمی: استاد

متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

تهران، خیابان کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، خیابان کمالی، بیمارستان لقمان حکیم، کد پستی: 1333631151

پست الکترونیکی: 

mstzbmd@yahoo.com

mstzbmd@sbmu.ac.ir

تلفن: 55418175

 لینک علم سنجی                

 

 

 

 

تنظیمات قالب