×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  •  اولویت ها و گرایش پژوهشی (Research line)

طرح های اپیدمیولوژیک

طرح های بنیادی کاربردی

طرح های علوم پایه سم شناسی و فارماکولوژی

مسمومیت های مرتبط با صنعت و زیست محیطی

عوارض ناشی از مسمومیت ها و درمان این عوارض

  •  اولویت ها و گرایش پژوهشی (Research line)

1- مطالعه موارد مسمومیت های عمدی و اتفاقی با انواع مواد طبیعی و صناعی (عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی، کاهش عوارض و مخاطرات)

2- انجام مطالعات کارآزمایی بالینی (Trials Clinical Randomized) در راستای تازه های درمانی به منظور بهینه سازی درمان و تجاری سازی محصولات.

3- شناسائی موارد سوء مصرف مواد جدید، داروها، روانگردان ها، دخانیات (عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی، کاهش عوارض و مخاطرات)

4- کاربرد هوش مصنوعی و پردازش تصاویر پزشکی به منظور بهبود تشخیص با استفاده از روش های نوین مبتنی بر شبکه های عصبی –منطق فازی

5- مدلسازی، ارزیابی و بهینه سازی سیستمها و روش های دوزیمتری در روش های تشخیصی

6- بررسی روش های پیشگیری از آسیب های عمدی و غیرعمدی (خودکشی، دیگرکشی، ورزشی، شغلی، بیوتروریسم، و سایر موارد آسیب ها)

7- بررسی و اصلاح پروتکل های درمانی و شخصی سازی روندهای درمان مسمومیت ها 

تنظیمات قالب